Ερευνητικά έργα

 

 

 

 

 

HELLASNOMOSAT

"Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης  στην ελληνική έννομη τάξη (HELLASNOMOSAT)", ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ MIS 5047355 [Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Ε. Μαριά] Αναθέτουσα Αρχή : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Διάρκεια έργου: 1-2-2020 έως 31-5-2021

Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας

ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5000346 [Γενική Επιστημονική Συντονίστρια του έργου Ε. Μαριά] Αναθέτουσα αρχή : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β’ Παρακολούθησης Προγραμμάτων) του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013 Διάρκεια έργου : 23-12-2014 έως 31-12-2016. Η συλλογή της δασικής νομοθεσίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: kdn.ypeka.gr

Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του τοπίου και συγκριτική θεώρησή της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο

Ενίσχυση Βασικής Έρευνας, ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 2005-2006 [Eπιστημονικός υπεύθυνος Ε. Μαριά]