Συμμετοχή Ε. Μαριά ως επιστημονικού συνεργάτη-ερευνητή

 

 

 

 

 

E-building: Ολοκληρωμένο σύστημα για την e-διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της ενέργειας στα κτίρια

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο «E-building: Ολοκληρωμένο σύστημα για την e-διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της ενέργειας στα κτίρια». Διάρκεια έργου : Σεπτέμβριος 2003 έως Σεπτέμβριος 2006. Τίτλος υποέργου: «Συλλογή και επεξεργασία της υφιστάμενης κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια». ΓΓΕΤ. Διάρκεια υποέργου 2004-2006

Smart accelerate – acceleration of smart buildings technologies and market penetration (SAVE 4.1031)

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: «Smart accelerate – acceleration of smart buildings technologies and market penetration (SAVE 4.1031)». Διάρκεια έργου: Φεβρουάριος 2003 έως Μάρτιος 2005. Τίτλος υποέργου: «Παρακολούθηση της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια», Ευρωπαϊκή Ένωση – ΓΓΕΤ. Διάρκεια υποέργου 2006-2008.

CRETAPLANT: A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete

Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης της Δράσης Α6 στο έργο με τίτλο: «CRETAPLANT: A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete. Πιλοτικό Δίκτυο «Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη» (LIFE04NAT GR_000104). Διάρκεια έργου: 1-9-2004 έως 31-12-2007. Διάρκεια υποέργου: 2006-2007. Τίτλος Δράσης Α6: «Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία μικρο-αποθεμάτων φυτών» («Legal status of the Plant Micro-Reserves».

BALKWASTE-Waste network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan region

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “BALKWASTE-Waste network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan region” . LIFE + funded, Ευρωπαϊκή Ένωση – ΓΓΕΤ, 2009-2011. [Συμβολή στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο].

Συμμαχία φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “Συμμαχία φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών”, LIFE+“Forest cities” (LIFE08ENV /GR/000553, Ευρωπαϊκή Ένωση –ΓΓΕΤ, 2010-2012. [Συμβολή στο νομικό πλαίσιο].

Green Partnerships–Local Partnerships For Greener Cities And Regions

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “Green Partnerships–Local Partnerships For Greener Cities And Regions”. Χρηματοδότηση : Med 2007-2015, Διάρκεια 1-1-2013 έως 31-5-2015 [Συμβολή σε θεσμικά και νομικά ζητήματα].

ΝΕΖΕΗ - Nearly Zero Energy Hotels

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “ΝΕΖΕΗ - Nearly Zero Energy Hotels”. Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE). Διάρκεια : 1-4-2013 έως 31-3-2016. [Συμβολή σε θεσμικά και νομικά ζητήματα].

BUILD UP Skills UPSWING-UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “BUILD UP Skills UPSWING-UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece” . Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE). Διάρκεια : 1-9-2014 έως 31-8-2017. [Συμβολή σε θεσμικά και νομικά ζητήματα].

Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση - CARE-MEDIFLORA

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση - CARE-MEDIFLORA». Διάρκεια έργου: Απρίλιος 2016 έως Ιούνιος 2019. Χρηματοδότηση: Ίδρυμα MAVA.

Συμμετοχή στη δράση για ίδρυση μικροαποθέματος φυτών στην Κρήτη

Συμμετοχή στη δράση για ίδρυση μικροαποθέματος φυτών στην Κρήτη. Αντικείμενο υποέργου: Διερεύνηση των νομικών θεμάτων για τη θεσμοθέτηση μικρο-αποθέματος φυτών και ειδικότερα σχετικά με την επιλογή του καταλληλότερου νομικού εργαλείου για την προστασία και διατήρηση του μοναδικού πληθυσμού του είδους Hortsrissea dolinicola. Διάρκεια υποέργου: 1-9-2018 έως 31-12-2018