Βιβλία

 

 

 

 

 

Ο Γενετικοί Πόροι στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Η μονογραφία προσεγγίζει κριτικά τη θέση των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος με δίαυλο: τη νομική τους έννοια, το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο (διεθνές, ενωσιακό, εθνικό), τους θεσμούς, τα καινοτόμα εργαλεία-μηχανισμούς, τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα από την αναζήτηση γενετικών πόρων έως την έρευνα και αξιοποίησή τους. Απευθύνεται όχι μόνον στον νομικό κόσμο αλλά και στη διοίκηση καθώς και στους χρήστες και παρόχους γενετικών πόρων (πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, τράπεζες γενετικού υλικού, εταιρείες σε τομείς όπως ο αγροτικός, η βιοτεχνολογία, η βιοενέργεια, τα τρόφιμα, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, καλλυντικά κ.ά.). Φιλοδοξεί να συμβάλει στη συζήτηση για την αξιοποίηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, που διαθέτει προφιλ χώρας-παρόχου γενετικών πόρων λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας και του μεγάλου ενδημισμού της.

 

Δασική Νομοθεσία. Σχετικές Διατάξεις-Νομολογία-Βιβλιογραφία

Σχολιασμένη Συλλογή της Δασικής Νομοθεσίας και συστηματική κατάταξη των νόμων σε δυο ενότητες-μέρη:  Ι. Βασική Νομοθεσία και ΙΙ. Θεματική Δασική Νομοθεσία με εκτεταμένο σχολιασμό κατ΄άρθρο και παράθεση της σχετικής νομολογίας και βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας.

Το έργο, που αποτυπώνει τη μακροχρόνια νομοθετική και νομολογιακή διαδρομή του δασικού τομέα, από τη σύσταση του σύγχρονου ελλληνικού κράτους έως το 2018 απευθύνεται σε όλους τους εν δυνάμει αναγνώστες, νομικούς και μη, φιλοδοξεί δε να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και προβληματισμό για την προστασία του εθνικού δασικού πλούτου.

Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, Κοινοτικό και εθνικό δίκαιο

Αντικείμενο της μονογραφίας είναι η νομική προστασία του τοπίου, έννοια εξόχως διεπιστημονική, όπως αυτή εγγράφεται στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Στα τρία μέρη της μονογραφίας παρουσιάζονται στο πλαίσιο μιας ιστορικής, διεπιστημονικής, συνθετικής και κριτικής προσέγγισης η ίδια η έννοια του τοπίου, το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας του στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και η νομολογιακή ανάγνωσή του.

Η μονογραφία επιχειρεί να αναδείξει τη νομική προστασία του τοπίου, ως έννοιας αυτοτελούς και διακριτής, που διένυσε και διανύει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία στο πλαίσιο των θεσμών και του δικαίου του περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται η τομή και η διασταύρωση της προστασίας του τοπίου σε κομβικούς τομείς όπως του περιβάλλοντος και του χωροταξικού και πολεοδομιμού σχεδιασμού. Μέσα μάλιστα από την ανάλυση και κριτική συνθετική προσέγγιση της διαχρονικής συμβολής των επιστημών μελέτης του τοπίου αναδεικνύεται η σημασία τους και η επίδρασή τους στη διατύπωση και αποκρυστάλλωση του νομικού του ορισμού.

Η μονογραφία απευθύνεται στο νομικό κόσμο (δικηγόρους, δικαστές), στη Διοίκηση αλλά και σε όλους τους επιστήονες που ασχολούνται με τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογής  του τοπίου (χωροτάκτες, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες τοπίου, γεωγράφοι, δασολόγοι κ.ά.)

Η νομική προστασία των δασών

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η εις βάθος ανάλυση ενός κομβικού τομέα του δικαίου του περιβάλλοντος: η νομική προστασία των δασών που για την Ελλάδα συνιστά την αρχαιότερη νομοθεσία με περιβαλλοντικό πρόσημο. Η εκτεταμένη έρευνα, νομοθετική, νομολογιακή και θεωρητική καθώς και η συνθετική κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της κινείται τόσο στο χώρο του δημοσίου δικαίου του περιβάλλοντος όσο και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου του περιβάλλοντος. Με δεδομένο ότι τα δασικά οικοσυστήματα (δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις) καλύπτουν το ήμισυ περίπου της έκτασης της χώρας και ότι μεγάλο μέρος των τεχνικών έργων και έργων υποδομής (π.χ. οδοποιία λατομεία, μεταλλεία, ενεργειακά έργα, υδραυλικά έργα, έργα επεξεργασίας στερεών, υγρών, επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων κ.ά.) πραγματοποιούνται εντός του δασικού περιβάλλοντος, το βιβλίο προσφέρεται για διεπιστημονική ανάγνωση και χρήση, απευθυνόμενο στον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου, στη δημόσια διοίκηση αλλά και στους ασχολούμενους με τη δασική πρακτική καθώς και με τη διενέργεια έργων, δημόσιων και ιδωτικών, στο δασικό περιβάλλον.